Uslovi kupovine i uslovi korištenja sa objašnjenjem pojmova

Korištenje

Web shop navigare.ba možete koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema Uslovima kupovine koji su niže navedeni.

Molimo Vas da Uslove kupovine koji slijede obavezno pažljivo pročitate prije početka korištenja web shopa u svrhu ostvarivanja kupovine proizvoda prezentiranih na web shopu ili dobijanja informacija o pojedinom proizvodu.

Kada pristupate kupovini naših proizvoda putem online kupovine ili posjećujete ove internet stranice radi dobijanja informacija o pojedinom proizvodu, smatra se da ste upoznati i da ste saglasni s ovim Uslovima kupovine, u suprotnom Bonaco d.o.o. se oslobađa svake odgovornosti.

Ukoliko niste saglasni sa ovim Uslovima kupovine tada nemojte koristiti ovu web stranicu u svrhu kupovine proizvoda ili pribavljanja informacija o istim.

Pojmovi

Prodavac je Bonaco.d.o.o, Hiseta 11 71 000 Sarajevo, JIB: 4201373800007, bata.navigare@gmail.com koja vrši svoju djelatnost, trgovina odjećom i obućom, pod nazivom PJ br.1: Bata-Navigare.

Navigare.ba je web stranica navigare.ba u vlasništvu Bonaco d.o.o.

Online kupovina je ostvarivanje kupovine proizvoda putem navigare.ba.

Proizvodi su svi proizvodi koji su istaknuti na navigare.ba koje je moguće kupiti putem online kupovine.

Korištenje navigare.ba je pristup stranici navigare.ba radi dobijanja informacija o sadržaju iste i/ili ostvarivanja online kupovine.

Korisnik navigare.ba je svaka osoba koja web stranicu navigare.ba koristi u svrhu ostvarivanja kupovine proizvoda prezentiranih na istoj ili dobijanja informacija o pojedinom proizvodu.

Kupac je svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda izvršila registraciju svojih podataka te naručila proizvod.

Prihvaćena ponuda je ponuda po kojoj je izvršena uplata.

Ugovor o kupoprodaji između prodavca i Kupca sklopljen je u trenutku kada Kupac plati robu.

Uslovi kupovine

Postupak, te uslovi kupovine/prodaje proizvoda putem navigare.ba definisani su kroz sljedeće parametre: naručivanje proizvoda, cijena proizvoda, dostava, plaćanje, garancija, reklamacija i povrat, zaštita tajnosti ličnih podataka, intelektualno vlasništvo i druga pitanja vezana uz korištenje navigare.ba i online kupovine.

Putem navigare.ba moguće je izvršiti kupovinu proizvoda samo na području Bosne i Hercegovine što podrazumijeva dostavu kupljenih proizvoda isključivo na istom području.

Korištenjem navigare.ba smatra se da je korisnik upoznat s ovim Uslovima kupovine te da iste prihvaća. Prodavac odbacuje svaku odgovornost za sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Korisnik navigare.banije pročitao Uslove kupovine.

Naručivanje proizvoda

Prodavac je ostavio Kupcu mogućnost kupovine bez registracije. Kupac je i kod ovakvog načina dužan dati tačne, važeće i potpune lične podatke (ime, prezime, mjesto, adresa, telefon i e-mail).

Proizvodi koje je moguće kupiti prezentirani su na navigare.ba. Proizvodi se naručuju putem korpe i neopozivi su. Prodavac se obavezuje isporučiti sve naručene proizvode koje u trenutku isporuke ima na zalihama ili su mu dostupni za isporuku sa skladišta partnera sa kojima ima Ugovor o poslovnoj ili drugoj saradnji.

Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavca zaključen je trenutkom plaćanja proizvoda.

Ukoliko Prodavac nije u mogućnosti isporučiti bilo koji od naručenih proizvoda, kontaktirat će Kupca e-mailom i/ili telefonski po pitanju zamjenskog proizvoda ili otkazivanja naručenog proizvoda. Svi ostali naručeni proizvodi biti će isporučeni.

Otprema i dostava proizvoda

Proizvode koji su naručeni, biti će isporučeni Kupcu u okvirnom roku od 2-5 radnih dana. U slučaju da kupljeni proizvod Prodavac nije u mogućnosti isporučiti u navedenom roku, o tome će obavijestiti Kupca radi dogovora o novom roku isporuke. U ovom slučaju Kupac ima pravo i na raskid Ugovora.

Proizvodi koji će biti plaćeni gotovinski – pri preuzimanju istih od strane Kupca, biti će isporučeni u roku od tri radna dana. Rok počinje teći od trenutka kada je prodavac zaprimio validnu narudžbu od strane Kupca. U slučaju da naručeni proizvod Prodavac nije u mogućnosti isporučiti u navedenom roku, o tome će obavijestiti Kupca radi dogovora o novom ili drugom proizvodu. U ovom slučaju Kupac ima pravo i na otkazivanje narudžbe.

Dostavu vrši Prodavac (putem svojih radnika i vozila) ili angažovanjem renomirane dostavne (kurirske) službe.

Proizvodi će biti složeni i zapakovani na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Prilikom preuzimanja dostavljenih proizvoda Kupac je dužan obaviti pregled pošiljke na sljedeći način:

 • Provjeriti postoje li eventualno vidljiva vanjska oštećenja na pošiljci i/ili na samim proizvodima koji se nalazi unutar pošiljke i odmah ih reklamirati dostavnom radniku, te odbiti preuzeti isporučene proizvode na kojima su vidljiva oštećenja.
 • Obavezno otvoriti pošiljku pred dostavljačem i uporediti dostavljene proizvode s računom ili otpremnicom, a ukoliko nešto nedostaje ili su isporučeni proizvodi koji nisu naručeni, odmah ih reklamirati dostavnom radniku jer naknadne reklamacije Prodavac neće uvažiti.
 • Pri preuzimanju dostavljenih proizvoda provjera ispravnosti naručenih i kupljenih proizvoda ovisi o Kupcu. Potpisom potvrde o primitku pošiljke Kupac je saglasan da nema prigovora na isporučene proizvode. Ako je Kupac prilikom pregleda dostavljenih proizvoda na gore opisan način našao razlog za reklamaciju, robu treba odmah reklamirati dostavljaču jer naknadne reklamacije ne uvažavamo.
 • Prilikom dostave, uz dostavljene proizvode, Kupac dobija sve isprave koje prate proizvod (garantni list, obavještenje o proizvodu, uputstvo za korištenje, tehnička uputstva, izjavu o sukladnosti i dr.), račun, te potvrdu o prijemu pošiljke koju je obavezan potpisati. Potpisom na potvrdi o prijemu pošiljke smatra se da je Kupac pregledom pošiljke uočio da su preuzeti proizvodi bez oštećenja, da kvantitativno i kvalitativno odgovaraju proizvodima s računa te da su uz proizvode isporučene sve isprave u skladu sa zakonskim propisima.

U slučajevima kada Kupac naručene i plaćene proizvode odbije preuzeti, Prodavac ima pravo tražiti od Kupca naknadu troškova manipulacije i transporta.

Naručeni proizvodi dostavljaju se do ulaza u stambeni objekat. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije obavezan nositi robu do sprata na kojem se nalazi kupac već do ulaza u zgradu. Dostava se vrši samo na području Bosne i Hercegovine.

Plaćanje

Proizvode naručene putem navigare.ba troškovima dostave (ako ih ima) Kupac se obavezuje platiti Prodavcu jednim od sljedećih načina plaćanja:

 • Pouzećem, prilikom preuzimanja naručenih proizvoda od dostavljačke službe
 • Žiralno, putem uplatnice koju će Kupac dostaviti Prodavcu putem e-maila ili drugim putem

Cijena

Cijene svih proizvoda izražene su u bosanskohercegovačkoj nacionalnoj valuti, konvertibilna marka (KM). Sve cijene su izražene sa uračunatim PDV-om.

Prodavac je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne najave. Također, Prodavac je ovlašten bez prethodne najave u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili sedmične akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode.

Neovisno od prethodne tačke ovih Uslova kupovine, sva naručena roba biti će isporučena po cijenama na prihvaćenoj ponudi, odnosno po cijenama koje su važile u trenutku kada je Kupac izvršio kupovinu ili naručivanje.

Garancija i servis

Za svaki proizvod iz asortimana Prodavca, Kupac ostvaruje prava iz garancije prema garantnom listu određenog proizvoda kojeg Kupac dobija skupa sa kupljenim proizvodom.

Podaci o ovlaštenim servisima kupljenog proizvoda nalaze se u garantnom listu kojeg Kupac dobija zajedno sa kupljenim proizvodom.

Nakon što ovlašteni servis utvrdi neispravnost uređaja, Kupac ostvaruje svoja prava iz garancije u skladu s garantnim listom.

Povrat / Reklamacija

U slučaju povrata robe Kupac je dužan uputiti opravdanu reklamaciju Prodavcu pismenim putem na adresu sjedišta i/ili na e-mail adresu navedenu u ovim uslovima. Prodavac će na osnovu pismene obavjesti poduzeti neophodne radnje najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema pisane reklamacije.

Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:

 • Isporuka robe koja nije naručena
 • Isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu
 • Ostali slučajevi u skladu sa zakonskim odredbama

Kupac se obvezuje vratiti isporučeni proizvod Prodavcu o svom trošku, na sljedeću adresu Prodavca: Hiseta 11 71 000 Sarajevo

Kupac je u svim slučajevima kada vrši povrat proizvoda po bilo kojoj osnovi, proizvod koji vraća Prodavcu dužan vratiti u originalnoj ambalaži, kompletan sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom, a svaka oznaka kojoj je svrha ukazati kako proizvod nije korišten ili oštećen ne smije biti uklonjena ili oštećena (osim u slučajevima kada se ostvaruje pravo iz garantnog lista a odnosi se na oznake koje ukazuju da proizvod nije korišten).

U slučaju nemogućnosti isporuke druge robe, Prodavac će Kupcu nadoknaditi njegove poštanske troškove povrata robe i eventualnu vrijednost robe koju nije više u mogućnosti isporučiti. U slučaju povrata novca, na Kupcu je obaveza dokazivanje vlasništva nad transakcijskim računom (potvrda iz banke o broju transakcijskog računa, kopija ličnog dokumenta i druga dokumentacija koja je neophodna). Za bilo koje pogrešne radnje koje Prodavac poduzme po osnovu neispravne dokumentacije dostavljene od strane Kupca, snosi Kupac.

Izmjene

Prodavac je ovlašten, bez prethodne najave, mijenjati sadržaj ovih Uslova kupovine, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz web shop kao i sav ostali sadržaj navigare.ba. Korisnici navigare.ba i posjetioci web shopa dužni su prilikom svake posjete pregledati sadržaj kako samog navigare.ba tako i ostale stranice web shopa a posebno ove Uslove kupovine. Suprotno postupanje oslobađa Prodavca bilo kakve odgovornosti.

Intelektualno vlasništvo

Prodavac daje pravo Kupcima koristiti sve usluge na navigare.ba samo za lične potrebe, u nekomercijalne svrhe. Promjena sadržaja na navigare.ba, u bilo kojem njegovom obliku, zabranjena je kao i kopiranje, javno izvođenje i sl. Upotreba sadržaja navigare.ba na drugim web stranicama je zabranjena.

Prodavac zadržava pravo dati prava za objavljivanje bilo kojeg materijala, dijelova navigare.ba trećoj osobi samo u slučaju potpisanog ugovora koji uređuje prava i obaveze Prodavca i treće strane koja objavljuje informacije.

Pri kupovini bilo kojeg proizvoda, koji je predmet autorskih prava ili prava intelektalnog vlasništva, Prodavac ne daje nikakva dodatna prava korištenja i objavljivanja, osim izvorno dato pravo ili dozvolu od proizvođača / distributera proizvoda.

Ostale internet stranice

Kada navigare.ba odgovarajućim linkovima pruža mogućnost posjeta drugim web stranicama drugih osoba, iste nisu u vlasništvu Prodavca i ovi Uslovi kupovine u slučaju korištenja predmetnih web stranica ne primjenjuju se u odnosu na Prodavca i Kupca. Prodavac takve stranice ne kontroliše i ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koju od njih ili njihov sadržaj. Posjeta tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Kupca i Prodavac ne snosi nikakvu odgovornost.

Ostalo

Prodavac se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućavaju pristup navigare.ba i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja navigare.ba ukoliko je ista nastala usljed protupravnih radnji trećih osoba, računarskih virusa i sl., te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavac. Također, Prodavac je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju navigare.ba .

Prodavac zadržava pravo na objavljivanje sadržaja na engleskom jeziku u slučajevima kada:

 • se radi o nazivu proizvoda, dijelova istih ili funkcija na engleskom jeziku
 • se radi o izrazima na engleskom jeziku koji su općeprihvaćeni u službenim jezicima u Bosni i Hercegovini, odnosno kada se radi o zajedničkoj terminologji
 • postoji rizik da se značajne informacije ne mogu dovoljno precizno prevesti na službene jezike u Bosni i Hercegovini, a da se ne izgubi njihovo značenje i smisao

Završne odredbe

Sve nesuglasice proizašle iz odnosa Prodavac – Kupac ili iz odredbi ovog Ugovora o prodaji, ugovorne strane se obavezuju riješiti sporazumno ili medijacijom. Medijacijski tim čine 4 člana od kojih po 2 imenuju Prodavac i Kupac. Većinom glasova medijacijski tim donosi konačnu odluku. Ukoliko pak ni medijacijski tim ne uspije riješiti nesporazum, ugovorne strane ugovaraju mjesnu nadležnost suda prodavca, tj. Općinski sud u Sarajevu.

Privatnost podataka

Izjava o zaštiti i prikupljanju ličnih podataka i njihovom korištenju

Prodavac se obavezuje štiti lične podatke Kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, kao i u skladu sa dobrim poslovnim običajima, te se obavezuje da lične podatke neće ni na koji način ustupiti trećim licima bez pristanka Kupca, osim podataka koji su nužni poslovnim partnerima za izvršavanje dostave kupljenog ili naručenog proizvoda. Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavac po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, a u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u lične podatke Kupaca.

Prodavac prikuplja lične podatke Kupaca samo u mjeri koji su nužni za ispunjenje svoje obaveze, za informisanje o novim i akcijskim proizvodima te dostavu promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa sa Kupcima te radi provjere drugih podataka neophodnih za online kupovinu.

Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netačnih ličnih podataka. Prodavac redovno daje Kupcu mogućnost izbora o upotrebi njegovih podataka, uključujući mogućnost odluke želi li ili ne da se njegvo ime ukloni s lista koje se koriste u marketinške svrhe.

Prodavac u svakom trenutku nudi Kupcu mogućnost brisanja njegovih ličnih podataka iz baze Prodavca. Ova se mogućnost ne može primjeniti na već kupljene proizvode i Kupca već kupljenih proizvoda.

TOTALNA RASPRODAJA

U toku je totalna rasprodaja svih artikala iz kolekcije jesen-zima na web shopu i u našoj prodavnici u BBI centru – 1. sprat!

Pripremite vaše košarice i ugrabite svoje omiljene modele na vrijeme. Dostava u BiH iznosi 10 KM, a naručene artikle plaćate po preuzimanju.